ĐIỀU KHOẢN KHI ĐĂNG KÝ LÀ NGƯỜI ĐI VAY


Bằng việc tích chọn vào nút đồng ý, có nghĩa tôi đã tuân thủ các điều kiện khi tham gia Sàn kết nối tài chính TIMA dưới đây:

1. CAM KẾT

Khi đăng ký là người cần một khoản vay trên Sàn kết nối tài chính TIMA, tôi cam kết rằng mọi thông tin khai báo là trung thực, chính xác và đầy đủ; không có thông tin quan trọng nào bị bỏ sót. Tôi hiểu rằng những thông tin được cung cấp và những thông tin có liên quan khác được sử dụng để thẩm định khoản vay và là cơ sở pháp lý để xét duyệt khoản vay. Do đó, việc cung cấp thông tin không chính xác, hoặc không đầy đủ sẽ được xem là vi phạm điều kiện của Sàn TIMA và chúng tôi phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Công ty có thể yêu cầu tôi cung cấp những thông tin hồ sơ khác cần thiết cho việc xem xét duyệt đăng ký tài khoản và khoản vay.

2. ĐỒNG Ý

Đồng ý cho Công ty thực hiện việc thẩm tra tính xác thực của thông tin, giấy tờ mới nhất và (hoặc) các Báo cáo Tài chính khác (nếu có) kèm theo do tôi cung cấp và thông báo/cung cấp theo tin của chúng tôi cho các chi nhánh hoặc các đơn vị liên kết của Công ty, các nguồn tham chiếu, các đơn vị báo cáo tín dụng, các công ty thông tín dụng hoặc các đơn vị khác nhằm mục đích đánh giá Đơn vay, báo cáo tín dụng, cung cấp thông tin tín dụng, thẩm định theo các yêu cầu quản lý rủi ro, hoặc các yêu cầu khác theo quy định của pháp luật hiện hành trong từng thời điểm. Tôi xác nhận và đồng ý rằng Công ty được miễn trừ mọi trách nhiệm có thể phát sinh do việc thu thập và công bố những thông tin này.

3. TÔI HIỂU

Tôi hiểu rằng Công ty có toàn quyền trong việc:
- Quyết định từ chối Đơn đăng ký vay
- Quyết định xét duyệt, đánh giá và thẩm định định hồ sơ vay

Tôi hiểu rằng khi chấp thuận đăng ký khoản vay, Công ty có thể sẽ tính lệ phí chứng thực hồ sơ, phí xử lý hồ sơ và những loại phí khác liên quan (nếu có)

4. LƯU Ý

Anh chị vui lòng không thanh toán bất kỳ khoản phí nào cũng như cung cấp mật khẩu ngân hàng cho đối tác.

Thành lập
năm 2016
Trụ sở chính
tại Hà Nội
Số lượng
300 nhân viên
Số lượng
41 cửa hàng