Chính sách bảo mật và quyền riêng tư công ty cổ phần tập đoàn Tima

Tima trân trọng gửi đến quý khách hàng thông tin về chính sách bảo mật và bảo vệ dữ liệu cá nhân khi sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi Tima.

Chính sách bảo mật và bảo vệ dữ liệu cá nhân Tima

Chính sách bảo mật và bảo vệ dữ liệu cá nhân Tima 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima (Sau đây gọi tắt là “TIMA”) xin trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng về Chính sách bảo mật và bảo vệ dữ liệu cá nhân (Sau đây gọi tắt là “Chính sách bảo mật”) của TIMA, áp dụng đối với các hoạt động của TIMA liên quan tới việc bảo mật thông tin do Quý Khách hàng cung cấp cho chúng tôi. Các dữ liệu, thông tin cá nhân mà Quý Khách hàng đồng ý cho TIMA thu thập và/hoặc cung cấp cho TIMA trong quá trình đăng ký, sử dụng sản phẩm, dịch vụ trên Ứng dụng TIMA sẽ được xử lý và bảo mật phù hợp với quy định của pháp luật và Chính sách bảo mật và bảo vệ dữ liệu cá nhân (“Chính sách”) của chúng tôi, với các điều khoản và điều kiện như sau:
 

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT VÀ BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

 

I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

 1. TIMA: là viết tắt của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima, bao gồm trụ sở, văn phòng, chi nhánh, địa điểm kinh doanh, công ty con, công ty liên kết của TIMA và toàn bộ cán bộ nhân viên làm việc tại TIMA.

 2. Khách hàng: là cá nhân, tổ chức tiếp cận, tìm hiểu, truy cập, đăng ký tài khoản, và/hoặc sử dụng Ứng dụng TIMA và/hoặc sản phẩm, dịch vụ do TIMA cung cấp.

 3. Đối tác của TIMA: là cá nhân, tổ chức hợp tác với TIMA nhằm hỗ trợ, tư vấn cho TIMA trong quá trình cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho Khách hàng/cung cấp sản phẩm, dịch vụ có liên quan đến nhu cầu của Khách hàng hoặc theo hợp đồng, thỏa thuận với Khách hàng. 

 4. Hợp đồng: là (các) hợp đồng/thỏa thuận được Khách hàng, TIMA, và Đối tác của TIMA (nếu có) giao kết với mục đích sử dụng sản phẩm, dịch vụ do TIMA và/hoặc Đối tác của TIMA (nếu có) cung cấp, được ký kết trước, hoặc sau khi Chính sách bảo mật này có hiệu lực.

 5. Ứng dụng TIMA: là (các) website/ứng dụng do TIMA sở hữu và vận hành nhằm cung cấp sản phẩm, dịch vụ của TIMA cho Khách hàng.

 6. Dữ liệu cá nhân: là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể. Dữ liệu cá nhân bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm.

 7. Xử lý dữ liệu cá nhân: là một hoặc nhiều hoạt động tác động tới dữ liệu cá nhân, như thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.

II. QUY ĐỊNH CHUNG

Ứng dụng TIMA được quản lý và vận hành hợp pháp bởi TIMA. Khách hàng được yêu cầu phải đọc kỹ, hiểu, đồng ý và chịu sự ràng buộc với các quy định được mô tả trong Chính sách bảo mật này. Bằng việc chọn “Tôi đã đọc và đồng ý với Chính sách bảo mật”, Khách hàng đồng ý vô điều kiện và theo đó xác nhận đã đọc kỹ, hiểu, đồng ý và chịu sự ràng buộc với Chính sách bảo mật. Qua đó, Khách hàng cho phép TIMA và Đối tác của TIMA khai thác và sử dụng các thông tin và hình ảnh của Khách hàng để hỗ trợ TIMA cung cấp sản phẩm, dịch vụ của TIMA cho Khách hàng. Đồng thời, Khách hàng đồng ý và thừa nhận rằng các thông tin nêu tại Chính sách bảo mật này có giá trị tương đương với một thông báo của TIMA cho Khách hàng trước khi TIMA tiến hành xử lý dữ liệu cá nhân. Theo đó, TIMA không cần thực hiện thêm bất kỳ biện pháp nào khác nhằm mục đích thông báo việc xử lý dữ liệu cá nhân cho Khách hàng.
TIMA sẽ chỉ thu thập, sử dụng, lưu trữ, xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng phù hợp với quy định của: Luật An ninh mạng 2018, Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2023 về bảo vệ dữ liệu cá nhân và các quy định pháp luật hiện hành liên quan; Chính sách mật này; và Hợp đồng, thỏa thuận khác giữa Khách hàng và TIMA. Khi Khách hàng cung cấp dữ liệu cá nhân của một bên thứ ba (bao gồm nhưng không giới hạn thông tin vợ/chồng, con và/hoặc cha mẹ và/hoặc người giám hộ, bạn bè, bên thụ hưởng, người được ủy quyền, Đối tác, bên bảo đảm, người liên hệ trong các trường hợp khẩn cấp, người đại diện theo pháp luật, kế toán trưởng, đầu mối liên hệ, cổ đông hoặc cá nhân, tổ chức khác có liên quan đến Khách hàng) cho TIMA, Khách hàng cam đoan và đảm bảo rằng Khách hàng đã cung cấp thông tin đầy đủ về nội dung của Chính sách bảo mật này cho bên thứ ba và có được sự đồng ý hợp pháp của bên thứ ba đó để TIMA xử lý các dữ liệu cá nhân cho các mục đích được nêu tại Chính sách bảo mật này. Đồng thời, Khách hàng hiểu rằng, TIMA sẽ không cần thẩm định lại sự chấp thuận này.
Tùy thuộc vào vai trò của TIMA trong từng tình huống cụ thể, là (i) Bên kiểm soát dữ liệu cá nhân; (ii) Bên xử lý dữ liệu cá nhân; hoặc (iii) Bên kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân, TIMA sẽ thực hiện các quyền hạn và nghĩa vụ tương ứng theo quy định của pháp luật hiện hành. TIMA xin lưu ý rằng việc thu thập, xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng là điều kiện cần và đủ để TIMA có thể cung cấp sản phẩm, dịch vụ đến Khách hàng. 

III. LOẠI DỮ LIỆU CÁ NHÂN ĐƯỢC XỬ LÝ

TIMA thu thập các dữ liệu và thông tin Khách hàng và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật. Một số thông tin là không bắt buộc Khách hàng phải cung cấp cho TIMA, tuy nhiên nếu TIMA không được cung cấp các thông tin đó có thể dẫn đến ảnh hưởng cho chất lượng và trải nghiệm của Khách hàng. Dữ liệu cá nhân của Khách hàng được TIMA xử lý có thể bao gồm cả dữ liệu cá nhân nhạy cảm của Khách hàng. Các loại dữ liệu cá nhân có thể được xử lý là các loại thông tin được liệt kê dưới đây và có thể thay đổi tùy thuộc vào bản chất của sản phẩm, dịch vụ Khách hàng mong muốn sử dụng, yêu cầu TIMA/Đối tác của TIMA cung cấp, tương tác của Khách hàng với TIMA và từng thời điểm như sau:
 1. Dữ liệu cá nhân cơ bản*, bao gồm: Họ, chữ đệm và tên khai sinh; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính; Nơi thường trú, nơi ở hiện tại; Quốc tịch; Hình ảnh của cá nhân; Số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số biển số xe, số mã số thuế cá nhân, số bảo hiểm xã hội và số thẻ bảo hiểm y tế; Tình trạng hôn nhân; Thông tin về mối quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái); Thông tin về tài khoản số của cá nhân; Các thông tin khác gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể khác.

 2. Dữ liệu cá nhân nhạy cảm*, bao gồm: Thông tin về tài khoản ngân hàng; Dữ liệu về vị trí của cá nhân được xác định qua dịch vụ định vị.

 3. Các dữ liệu cá nhân khác được Khách hàng cung cấp cho TIMA khi đăng ký sử dụng sản phẩm, dịch vụ cũng như dữ liệu phát sinh trong quá trình Khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ của TIMA.

(*: Theo quy định tại Nghị định số 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân của Chính phủ ban hành ngày 17 tháng 04 năm 2023.)

IV. MỤC ĐÍCH XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

TIMA thu thập, ghi, lưu trữ, phân tích, chia sẻ, chuyển giao và/hoặc thực hiện các hành động xử lý khác có liên quan đến dữ liệu cá nhân của Khách hàng cho các mục đích được liệt kê dưới đây. Việc không cung cấp dữ liệu cá nhân của Khách hàng khi được yêu cầu có thể khiến TIMA không thể thực hiện các mục đích này và/hoặc tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của TIMA. Cụ thể các mục đích xử lý dữ liệu cá nhân được các bên đồng ý như sau:
 • Thực hiện nhận biết, đánh giá, thẩm định Khách hàng trước khi cung cấp sản phẩm, dịch vụ;

 • Tìm kiếm, kết nối bên có nhu cầu cho vay với bên có nhu cầu vay tiền phù hợp và ngược lại;

 • Đánh giá, cung cấp sản phẩm, dịch vụ, và thực hiện các nghĩa vụ với Khách hàng theo các hợp đồng, thỏa thuận đã giao kết giữa Công ty TIMA, Khách hàng và Đối tác của TIMA (nếu có);

 • Liên lạc, thông báo, cập nhật thông tin, hỗ trợ, bảo vệ Khách hàng khi đăng ký sử dụng, sử dụng sản phẩm, dịch vụ do Công ty TIMA hoặc Đối tác của TIMA cung cấp;

 • Quản lý hoạt động kinh doanh, thực thi hoặc bảo vệ các quyền, lợi ích, và nghĩa vụ của Công ty TIMA theo quy định tại hợp đồng, giao dịch với Khách hàng và quy định pháp luật;

 • Giới thiệu, quảng cáo sản phẩm của Công ty TIMA cho Khách hàng, liên hệ với Khách hàng, tiếp thị trực tiếp, gián tiếp các sản phẩm, dịch vụ của Công ty TIMA với Khách hàng, thực hiện các chương trình khuyến mại, đổi quà, trao thưởng, giao quà tặng theo quy định pháp luật;

 • Tổng hợp, phân tích, đánh giá, nghiên cứu, cải thiện và nâng cao chất lượng, phát triển các sản phẩm, dịch vụ đang cung cấp, các sản phẩm, dịch vụ mới, và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ phù hợp cho Khách hàng.

V. TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC XỬ LÝ DỮ LIỆU/CÓ LIÊN QUAN TỚI MỤC ĐÍCH XỬ LÝ DỮ LIỆU

Nhằm phục vụ trải nghiệm của Khách hàng và để TIMA có thể thực hiện các mục đích sử dụng dữ liệu cá nhân theo Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này, Khách hàng đồng ý cho các tổ chức, cá nhân được xử lý dữ liệu và/hoặc có liên quan tới các mục đích xử lý dữ liệu nêu trên như sau:
 1. Nhân viên, người lao động của Công ty TIMA; 
 2. Bên cho vay, bên vay;
 3. Tổ chức, cá nhân hợp tác với Công ty TIMA nhằm thực hiện các mục đích nêu trên theo sự đồng ý của chủ thể dữ liệu cá nhân, bao gồm nhưng không giới hạn: các nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho Công ty TIMA, các bên trung gian giới thiệu, kết nối với bên vay và bên cho vay; các tổ chức tư vấn, tổ chức kiểm toán, luật sư; đối tác tài chính, các ngân hàng thương mại, tổ chức chuyển mạch, tổ chức thẻ, tổ chức trung gian thanh toán; bên thứ ba chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu đối với các dữ liệu cá nhân theo hợp đồng, thỏa thuận với Công ty TIMA,...;
 4. Tổ chức, cá nhân khác theo sự đồng ý của khách hàng;
 5. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bên thứ ba mà Công ty TIMA được phép hoặc bắt buộc phải tiết lộ theo quy định pháp luật.

VI. CÁCH THỨC XỬ LÝ DỮ LIỆU

Dữ liệu cá nhân của Khách hàng có thể được xử lý theo các cách thức như sau:
 1. Bằng tay; và/hoặc

 2. Tự động (bằng phương tiện điện tử); và/hoặc

 3. Cách thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.

VII. CÁC QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA KHÁCH HÀNG

1. Quyền của Khách hàng
Liên quan đến việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của Khách hàng, Khách hàng có các quyền như sau: (i) Quyền được biết; (ii) Quyền đồng ý; (iii) Quyền truy cập; (iv) Quyền rút lại sự đồng ý; (v) Quyền yêu cầu xóa dữ liệu; (vi) Quyền hạn chế xử lý dữ liệu; (vii) Quyền cung cấp dữ liệu; (viii) Quyền phản đối xử lý dữ liệu; (ix) Quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện; (x) Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại; (xi) Quyền tự bảo vệ; và (xii) Các quyền có liên quan khác theo quy định của pháp luật.
Khách hàng có thể thực hiện các quyền của mình theo quy định pháp luật bằng cách thực hiện trực tiếp trên Ứng dụng TIMA hoặc liên hệ với Công ty TIMA theo số hotline của TIMA hiển thị trên website tima.vn. Trước khi thực hiện yêu cầu của Khách hàng, Công ty TIMA có thể yêu cầu bằng chứng và thông tin đầy đủ về các tương tác, giao dịch của Khách hàng với TIMA để TIMA có thể tìm thấy Dữ liệu Khách hàng và/hoặc xác thực Khách hàng. Công ty TIMA sẽ thực hiện yêu cầu hợp pháp và hợp lệ từ Khách hàng trong khoảng thời gian hợp lý theo quy định của pháp luật. 
2. Nghĩa vụ của Khách hàng
Liên quan đến việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của Khách hàng, Khách hàng có các nghĩa vụ như sau: (i) Tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình; yêu cầu các tổ chức, cá nhân khác có liên quan bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình; (ii) Tôn trọng, bảo vệ dữ liệu cá nhân của người khác; (iii) Cung cấp đầy đủ, chính xác, cập nhật nếu có thay đổi dữ liệu cá nhân khi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân; (iv) Tham gia tuyên truyền, phổ biến kỹ năng bảo vệ dữ liệu cá nhân; (v) Thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và tham gia phòng, chống các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân; và (vi) Các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.

VIII. LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM

Trường hợp Khách hàng từ chối cung cấp, và/hoặc cung cấp không chính xác và/hoặc cung cấp không đầy đủ thông tin và/hoặc yêu cầu Công ty TIMA xóa, hủy, hạn chế xử lý dữ liệu và/hoặc rút lại sự đồng ý cho việc xử lý dữ liệu, thì có thể dẫn đến: (i) các yêu cầu của chủ thể dữ liệu theo thỏa thuận, hợp đồng sử dụng dịch vụ với Công ty TIMA, và/hoặc Mục đích sẽ không được thực hiện đầy đủ; (ii) gây ra thiệt hại cho Khách hàng, TIMA và/hoặc Đối tác của TIMA; và/hoặc (iii) thỏa thuận, hợp đồng giữa Khách hàng, TIMA và/hoặc Đối tác của TIMA bị tạm ngừng, hủy bỏ hoặc chấm dứt tùy từng trường hợp. Dó đó, yêu cầu của Khách hàng có thể gây ra các thiệt hại mà Khách hàng và/hoặc bên thứ ba sẽ phải gánh chịu. Khách hàng cam kết tự chịu trách nhiệm và miễn trừ trách nhiệm cho TIMA và/hoặc Đối tác của TIMA với các thiệt hại có thể xảy ra do yêu cầu của Khách hàng, hoặc do Khách hàng không cập nhật dữ liệu cá nhân khi có thay đổi/cung cấp không đầy đủ, chính xác dữ liệu cá nhân. Công ty TIMA sẽ tiếp tục xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng trong phạm vi còn lại được yêu cầu (nếu có) hoặc theo quy định của pháp luật.
Công ty TIMA có thể cần thời gian hợp lý (tùy thuộc vào mức độ phức tạp và sự ảnh hưởng của tính chính xác của dữ liệu hoặc mức độ yêu cầu của chủ thể dữ liệu đối với mối quan hệ giữa Công ty TIMA và chủ thể dữ liệu) để tiếp tục cung cấp dịch vụ, khắc phục hậu quả do dữ liệu cá nhân sai sót và/hoặc xử lý yêu cầu của Khách hàng và/hoặc để thông báo cho Khách hàng biết hậu quả, thiệt hại không mong muốn có thể xảy ra nếu yêu cầu của Khách hàng được thực hiện hoặc khi dữ liệu cá nhân không chính xác/không được cung cấp.
Trường hợp Khách hàng yêu cầu rút lại sự đồng ý về việc xử lý dữ liệu cá nhân/yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của Khách hàng, Công ty TIMA sẽ tiến hành ngừng xử lý dữ liệu cá nhân/xóa dữ liệu cá nhân của Khách hàng nhưng có thể sẽ vẫn lưu trữ dữ liệu cá nhân của Khách hàng trong một khoảng thời gian nhất định theo quy định pháp luật và/hoặc nhằm phục vụ cho việc giải quyết tranh chấp, khắc phục sự cố, hỗ trợ điều tra, ngăn ngừa rủi ro, tuân thủ Chính sách bảo mật này và các quy định khác của TIMA để chống lại hành vi vi phạm pháp luật.

IX. THỜI GIAN XỬ LÝ DỮ LIỆU

Công ty TIMA sẽ tiến hành xử lý dữ liệu từ khi Khách hàng đồng ý việc xử lý dữ liệu cá nhân hoặc khi Khách hàng cung cấp dữ liệu cá nhân để đăng ký sử dụng dịch vụ của Công ty TIMA/Đối tác của TIMA. Việc xử lý dữ liệu kết thúc khi chủ thể dữ liệu hoàn thành toàn bộ các quyền và nghĩa vụ của mình liên quan đến dịch vụ hoặc thời gian khác theo quy định pháp luật.

X. HẬU QUẢ, THIỆT HẠI KHÔNG MONG MUỐN CÓ KHẢ NĂNG XẢY RA

Công ty TIMA hiện áp dụng các chính sách, quy định, quy trình nội bộ theo quy định pháp luật và nỗ lực một cách tối đa thực hiện các biện pháp bảo mật để bảo vệ dữ liệu cá nhân của Khách hàng không bị tiếp cận, lộ lọt, chia sẻ, mất mát, sử dụng, lợi dụng, lạm dụng, thay đổi, phá hủy hoặc xử lý dữ liệu trái phép, ngoài ý muốn. Tuy nhiên, bất chấp những biện pháp tối đa để bảo vệ dữ liệu cá nhân của Công ty TIMA, trong quá trình Công ty TIMA hoặc bên thứ ba có thẩm quyền xử lý dữ liệu cá nhân vẫn có thể xảy ra những sự kiện, hành động do nguyên nhân khách quan nằm ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của Công ty TIMA và có thể dẫn tới những hậu quả, thiệt hại không mong muốn cho chủ thể dữ liệu, bao gồm nhưng không giới hạn các sự kiện sau:
 • Các sự kiện bất khả kháng như thiên tai, lũ lụt, động đất, hỏa hoạn, tấn công khủng bố dẫn đến sự cố hư hỏng, thiệt hại phần cứng của hệ thống lưu trữ và xử lý dữ liệu;

 • Các cuộc tấn công với mục đích truy cập và chiếm đoạt trái phép dữ liệu lưu trữ trên hệ thống hoặc rò rỉ dữ liệu từ lỗ hổng bảo mật nằm ngoài khả năng kiểm soát của Công ty TIMA khiến dữ liệu cá nhân bị đánh cắp, phá hủy;

 • Các sự cố về hệ thống, hạ tầng kỹ thuật của Công ty TIMA hoặc phát sinh do lỗi của Bên thứ ba được quyền xử lý dữ liệu;

 • Lỗi phần cứng, phần mềm trong quá trình xử lý dữ liệu làm lộ lọt, mất mát dữ liệu của chủ thể dữ liệu; 

 • Chủ thể dữ liệu chủ quan tự làm lộ lọt dữ liệu cá nhân do: bất cẩn hoặc bị lừa đảo, truy cập các website, tải các ứng dụng có chứa phần mềm độc hại,...

Thông tin dữ liệu cá nhân bị tiết lộ cho các chủ thể khác mà chưa được sự đồng ý của Khách hàng có thể dẫn đến hậu quả, thiệt hại không mong muốn có khả năng xảy ra như sau: dữ liệu cá nhân bị sử dụng vào mục đích khác mà chưa được sự đồng ý của chủ thể dữ liệu, chủ thể dữ liệu bị chiếm đoạt tài sản; hoặc danh dự, uy tín của chủ thể dữ liệu bị xâm phạm,... Bên cạnh đó, việc dữ liệu cá nhân của Khách hàng bị phá hủy có thể gây ra hậu quả, thiệt hại có thể xảy ra là: Công ty TIMA bị gián đoạn hoặc không thể cung cấp dịch vụ cho khách hàng, không thể cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo yêu cầu được pháp luật quy định,...

XI. BIỆN PHÁP TỰ BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CHO KHÁCH HÀNG

Công ty TIMA đưa ra một số khuyến cáo cho Khách hàng để Khách hàng tự bảo vệ dữ liệu cá nhân, tránh các trường hợp ngoài ý muốn làm dữ liệu cá nhân bị lộ lọt như sau:
 • (i) Bảo mật các thông tin liên quan đến tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập vào tài khoản của chủ thể dữ liệu, mã OTP, sinh trắc học và không chia sẻ các thông tin này với bất kỳ người nào khác; 

 • (ii) Bảo quản thiết bị điện tử trong quá trình sử dụng; 

 • (iii) Nên khóa, đăng xuất, hoặc thoát khỏi tài khoản trên website hoặc ứng dụng của Công ty TIMA khi không có nhu cầu sử dụng tài khoản; 

 • (iv) Hạn chế truy cập vào các trang web, phần mềm, ứng dụng không đáng tin cậy;....

XII. SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG

TIMA có toàn quyền sửa đổi hoặc chấm dứt bất kỳ tính năng nào của Ứng dụng TIMA, cũng như thay đổi Chính sách bảo mật áp dụng đối với Khách hàng vào bất kỳ lúc nào và không cần báo trước. Những thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung hoặc xóa bỏ sẽ có hiệu lực ngay sau khi được cập nhật và đăng tải lên Ứng dụng TIMA. TIMA khuyến nghị Khách hàng nên thường xuyên kiểm tra Chính sách bảo mật Ứng dụng TIMA để cập nhật các thay đổi và luôn được TIMA thông báo về cách thức bảo vệ dữ liệu cá nhân của Khách hàng. Việc Khách hàng tiếp tục sử dụng Ứng dụng TIMA sau thời điểm đó sẽ được xem là việc Khách hàng đồng ý đối với các thay đổi đối với Chính sách bảo mật mới được cập nhật.

Tima xin gửi lời cảm ơn tới quý khách hàng đã theo dõi và tuân thủ các quy định về bảo mật của Tima. Trân trọng!

ÐĂNG KÝ VAY NHANH
500,000++ người vay thành công
TIMA không thu bất kỳ khoản tiền nào trước khi giải ngân

Tôi đồng ý để TIMA gọi điện và nhắn tin tư vấn khoản vay

Tin liên quan